С.Дондов: Байгаль орчны хүний эрх хамгаалагчдын эсрэг хүний эрхийн зөрчлийг илрүүлэх, арилгах бодлого, зохицуулалт бий болгох шаардлагатай

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улс дахь хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгэм болон байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг хүний эрх хамгаалагчид…
Dornogovi.mn